قبلی
شرکت شهاب افروز آرپا
شرکت شهاب افروز آرپا
مشاهده
ساختمان کسب و کار
ساختمان کسب و کار
مشاهده
دوشنبه بیست و سوم آذر ۹۴
(0)
(0)
مجوزها و صلاحیت ها
صلاحیت خدمات از وزارت کار
صلاحیت HSC از وزارت کار
صلاحیت خدمات اب و ساختمان و ابنیه ؛ تاسیسات از برنامه و بودجه
شرکت دارای درجه ساختمان سازی می باشد
صلاحیت ایمنی ساختمان
 گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی
اخذ مجوز صلاحیتHealth and safety and environment
 اخذ مجوز صلاحیت پیمانکاری توسط مدیریت شرکت