قبلی
شرکت شهاب افروز آرپا
شرکت شهاب افروز آرپا
مشاهده
ساختمان کسب و کار
ساختمان کسب و کار
مشاهده
دوشنبه بیست و سوم آذر ۹۴
(0)
(0)
مجوزها و صلاحیت ها
صلاحیت خدمات از وزارت کار
صلاحیت HSC از وزارت کار
صلاحیت خدمات اب و ساختمان و ابنیه ؛ تاسیسات از برنامه و بودجه
شرکت دارای درجه ساختمان سازی می باشد
صلاحیت ایمنی ساختمان
 گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی
اخذ مجوز صلاحیتHealth and safety and environment
 اخذ مجوز صلاحیت پیمانکاری توسط مدیریت شرکت
شرکت سازنده